Mô tả công việc
- Advise on legal issues internally
- Clarify, advise and consult on the legal related queries for the relevant departments
- Cooporate and answer internal customers as well as external customers via the request of the involved departments relating to legal matter, legitimate status of the insurance transactions when and while required by relevant departments
- Guide the procedures, administrative formalities as prescribed by law (if needed)
Conduct legal check & review for contracts, internal guidelines, terms & conditions and
important documents
- Draft, review and revise contracts, documents including contract templates of the Company, contracts of customers and partners
- Draft, review and revise the official dispatches which the Company will reply to Ministry of Finance (MOF), Insurance Association of Vietnam (IAV) and other competent authorities
- Draft, review and revise internal guidelines and regulations as required
- Draft, review and revise General Meeting of Shareholders’ documents and other important documents
- Coordinate with relevant department to compose, review, revise the terms & conditions for the Company's insurance products and documents submiting to MOF.
- Participate in handling with disputes, litigations
- Follow up the relevant procedures for all the legal disputes including legal cases at the court or at arbitration center
Provide sufficient support to who represent the Company (Attorney in charge)
- Implement legal procedures as authorized representative to protect the rights and interests of the Company (if being required)
- Follow up, update statutory provisions
- Summarize the updated legal documents related to the Company's activities and sending to relevant departments
- Recommend and support relevant departments to prepare and have suitable action to comply with changes of law provisions
- Implement other tasks assigned by the Management
----------------------------------------
- Tư vấn các vấn đề pháp lý nội bộ
- Làm rõ và tư vấn các câu hỏi về pháp luật của các Phòng/Ban liên quan
- Phối hợp và trả lời các câu hỏi của khách hàng nội bộ, các khách hàng bên ngoài thông qua các Phòng/Ban liên đới về các các vấn đề pháp lý, tính pháp lý của các nghiệp vụ bảo hiểm trong trường hợp các Phòng/Ban liên quan yêu cầu
- Hướng dẫn về các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định (nếu cần)
- Kiểm tra tính pháp lý và xem xét các hợp đồng, hướng dẫn nội bộ, quy tắc & điều khoản và các văn bản quan trọng
- Soạn thảo, xem xét và chỉnh sửa các hợp đồng, tài liệu bao gồm các hợp đồng mẫu của Công ty, các hợp đồng của khách hàng và đối tác
- Soạn thảo, xem xét và chỉnh sửa các công văn chính thức mà Công ty trả lời Bộ Tài chính (BTC), Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (HHBH) và các cơ quan có thẩm quyền
- Soạn thảo, xem xét và chỉnh sửa các hướng dẫn và quy định nội bộ theo yêu cầu
- Soạn thảo, xem xét và chỉnh sửa các tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu quan trọng khác
- Phối hợp các Phòng/Ban liên quan soạn thảo, xem xét và chỉnh sửa các điều kiện & điều khoản cho sản phẩm bảo hiểm của Công ty và các tài liệu đệ trình cho Bộ Tài Chính
- Tham gia giải quyết các tranh chấp
- Theo dõi các quy trình thủ tục liên quan đến các tranh chấp pháp lý bao gồm cả trường hợp tranh chấp tại Tòa án hay cơ quan Trọng tài
- Cung cấp hỗ trợ hiệu quả cho người đại diện cho Công ty (Ủy quyền chịu trách nhiệm)
- Thực hiện các thủ tục pháp lý như là người đại diện được ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty (nếu được yêu cầu)
- Theo dõi, cập nhật các quy phạm pháp luật
- Tóm tắt các văn bản pháp luật được cập nhật liên quan tới hoạt động của Công ty và gửi tới các phòng/ban liên quan
- Khuyến nghị và hỗ trợ các phòng/ban liên quan để chuẩn bị và hành động phù hợp với những thay đổi của pháp luật
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên
Yêu cầu công việc
- Bachelor’s degree in Law
- Over 01 year experience at the same position
- English fluent
- Proficiency in Word, Excel, PowerPoint and email
- In-depth knowledge on regulations and policies of Law
- Analysis and problem solving skills
- Good planning and organization skills
-------------------------------------------------
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật
- Trên 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Thông thạo tiếng Anh
- Thành thạo Word, Excel , PowerPoint và email
- Am hiểu sâu các quy định và chính sách của Pháp luật
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Thưởng
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Chế độ nghỉ phép
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Legal Associate/Nhân Viên Pháp Chế
Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Phú Hưng (Phu Hung Assurance)
Nộp đơn