Ảnh đại diện Phúc (AB0104)
Trần *** Phúc
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp