Ảnh đại diện Đô (AB4943)
Hồ *** Đô
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp