Ảnh đại diện TRƯỜNG (AB8444)
TRỊNH *** TRƯỜNG
Thông tin nghề nghiệp

Hà Nội
Bất động sản
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp