Ảnh đại diện Đen (AG2927)
*** Đen
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Đồng Nai
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp