Ảnh đại diện Hảo (AH5776)
*** Hảo
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận
5 triệu
Luật Thuế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp