Ảnh đại diện Anh (AI0400)
Nguyễn *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
15 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp