Ảnh đại diện Anh (AO1069)
Nguyễn *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
3 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp