Ảnh đại diện Sơn (AQ0368)
Nguyễn *** Sơn
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp