Ảnh đại diện Vĩ (AR8269)
Trần ***
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
300 USD
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp