Ảnh đại diện Tú (AX5064)
Trương ***
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp