Ảnh đại diện Hiền (ZA6613)
Nguyễn *** Hiền
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
1 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp