Ảnh đại diện Diễm (ZB9502)
Trần Thị *** Diễm
21/06/1997
0394076***
Đà Nẵng, Quảng Nam, (có thể thay đổi nơi làm việc)
mydie***@gmail.com
Nữ
Tiên Sơn ***, Hải Châu, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng, Quảng Nam, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết