Ảnh đại diện Huỳnh (ZC2387)
Bùi Thị *** Huỳnh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Cần Thơ
5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp