Ảnh đại diện Long (ZC2797)
Nguyễn *** Long
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Nghệ An
5 triệu
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp