Ảnh đại diện Vân (ZC4494)
Trịnh *** Vân
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp