Ảnh đại diện Châu (ZC8421)
Nguyễn *** Châu
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Đà Nẵng
5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp