Ảnh đại diện Hương (ZE1352)
Nguyễn Thị *** Hương
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp