Ảnh đại diện Kiều (ZE6182)
Nguyễn Thị *** Kiều
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp