Ảnh đại diện Ly (ZH5308)
Trần Thị *** Ly
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp