Ảnh đại diện Thành (ZI5244)
Hoàng Thị *** Thành
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Hà Nội
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp