Ảnh đại diện An (ZJ4882)
*** An
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
18 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp