Ảnh đại diện Quy (ZJ5142)
Thái Thị *** Quy
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Bình Dương
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp