Ảnh đại diện Linh (ZK7045)
Nguyễn *** Linh
02/06/1994
0969100***
Hà Nội
fullpowe***@gmail.com
Nữ
*** Vĩnh Phúc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết