Ảnh đại diện HIỀN (ZN1594)
TRƯƠNG *** HIỀN
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
14 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp