Ảnh đại diện Duyên (ZN5039)
Nguyễn Hồ *** Duyên
Thông tin nghề nghiệp

Bình Dương, Tây Ninh
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp