Ảnh đại diện Linh (ZP5917)
Triệu *** Linh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội, Tuyên Quang, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp