Ảnh đại diện Yến (ZP8630)
Triệu *** Yến
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội, Thanh Hóa
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp