Ảnh đại diện Hạnh (ZR3100)
Đinh Ngọc *** Hạnh
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp