Ảnh đại diện Trang (ZS3813)
Tran Thi *** Trang
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp