Ảnh đại diện Hoài (ZT0026)
Nguyễn Đặng *** Hoài
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp