Ảnh đại diện Trang (ZT3568)
Trần Thị *** Trang
21/06/1991
0973566***
Bắc Ninh
huyentrang21061***@gmail.com
Nữ
Khu ***, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trên đại học
Đã có gia đình
Thư ký
Bắc Ninh
5 triệu
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết