Ảnh đại diện Linh (ZV4095)
Lê Hồng *** Linh
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Hà Nội
9 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp