Ảnh đại diện Chi (ZV5055)
Nguyễn *** Chi
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
(có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp