Ảnh đại diện Nhẫn (ZX0459)
Lê Thị *** Nhẫn
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp