Ảnh đại diện Nguyệt (ZY9136)
Trần Thị *** Nguyệt
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp