Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Nguyệt
Trần Thị *** Nguyệt
Thông tin nghề nghiệp

Kinh nghiệm làm việc

Từ 2016 đến 2017: Nhân viên tại Apollo English Centre
Từ 2018 đến hiện nay: Nhân viên tại Poly English Language Institue
Kỹ năng

Law is based on the life. Understanding life is understanding Law.
Ngoại ngữ

Chưa cập nhật
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Young is the best time to try, not to settle down.
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848