Ảnh đại diện Tiên (ZZ2055)
Nguyễn Kỳ *** Tiên
Thông tin nghề nghiệp

Thư ký
Tp Hồ Chí Minh
6,5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp