Ảnh đại diện Hảo (ZZ7179)
Trần Thị *** Hảo
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp