Ảnh đại diện Huy (AC1602)
Huynh *** Huy
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp