Ảnh đại diện Hiếu (AC6394)
Nguyễn *** Hiếu
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp