Ảnh đại diện DUYÊN (AN9454)
NGUYỄN *** DUYÊN
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp