Ảnh đại diện Huệ (ZD7003)
Phạm *** Huệ
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Hà Nội
8 triệu
Tư vấn pháp lý
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp