Ảnh đại diện Lan (ZD7750)
Nguyễn *** Lan
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp