Ảnh đại diện Hằng (ZK0565)
Trần *** Hằng
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Bình Thuận
8 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp