Ảnh đại diện Thủy (ZP5963)
Trần Thị *** Thủy
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng/Phó phòng
Hải Dương
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp