Ảnh đại diện Thảo (ZZ1202)
*** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Hà Nội, Hòa Bình
Dịch vụ pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp